เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

571686
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
343
870
6328
560065
16269
22665
571686

Your IP: 3.235.172.123
2024-04-20 10:07

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

ชื่อบัญชี

เทศบาลเมืองเมืองพล

ธนาคาร : กรุงไทย

เลขที่บัญชี : 422-1010-614

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ #ภาษีป้าย #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สอบถาม โทร 043-415091 ต่อ102 / ต่อ103

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ ประจำปี 1/2565 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.แนะนำผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง คือท่านประคอง กลมกลาง ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำและทางเท้าจำนวน 10 โครงการ มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำและทางเท้าจำนวน 10 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,087,000 บาท (สิบหกล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังรายการข้างต้นที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเมืองพล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล
- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
มติสภาฯ ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล จำนวน 3 คน ดังนี้
1.นายคมสันต์ เจริญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล
2.นายฤทธิรงค์ จันทร์เปรม สมาชิกสภาเทศบาล
3.นายอดิศร ประจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
จำนวน 3 คนดังนี้
1.นายโสภณ หนองแบก สมาชิกสภาเทศบาล
2.นายประสาร พัฒมะณี สมาชิกสภาเทศบาล
3.ร้อยตำรวจโท ประเสริฐ เชิญกลาง สมาชิกสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.3 เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการบริหารบุคลากร

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รางงานผลการบริหารบุคลากร

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลี่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 81) พ.ศ.2566
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 76) พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของเทศบาล พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 73) พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล พ.ศ.2564
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)

การบรรจุและแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 77) พ.ศ.2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 74) พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัเกเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาทำงานสาย เพื่อปรกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นต่ำสำหรับพนักงานเทศบาลการเพิ่มค่าจ้างกับลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง มกราคม พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565