กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


ข้อมูลทั่วไป
     มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติกร งานธุรการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่ายและงานต่าง ๆ ดังนี้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ควบคุมและรับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลทุกระดับ
 • งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง
 • งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
 • งานจัดทำเรียบเรียงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
 • งานจัดทำ เรียบเรียงและกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาสามปีและแผนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
 • งานจัดทำแผนดำเนินงานของเทศบาล
 • งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
 • งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
 • งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
 • งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • งานศึกษาหาฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
 • งานดูแลเว็ปไซต์ของเทศบาล
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 • ควบคุมและรับผิดชอบงานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 • งานควบคุมการปฏิบัติงานและบังคับบัญชาลูกจ้างงานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 • งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
 • งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
 • งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบการปฏิบัติ งานให้เหมาะสมและประชาสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
 • งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
 • งานสารสนเทศ
 • งานด้านศิลป์ เช่น ออกแบบ เขียนภาพประกอบคำบรรยายและภาพโฆษณา รวมทั้งป้ายโฆษณาเชิญชวน ป้ายกิจกรรมต่าง ๆ ป้ายตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ เขียนโปสเตอร์ แผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ ภาพแสดงกิจกรรมและผลงานของหน่วยงานและเขียนประกาศนียบัตร
 • งานออกแบบปกหนังสือ เอกสารต่าง ๆ เขียนภาพ ประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อทำแม่พิมพ์
 • ควบคุมงานติดตั้งเครื่องขยายเสียง ในงานกิจการเทศบาล งานประเพณี งานรัฐพิธี รวมทั้งตามงานที่ประชาชนร้องขอ
 • ควบคุมงานติดตั้งป้ายต่าง ๆ ของเทศบาล
 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งครุภัณฑ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ควบคุมการใช้และควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • จัดทำข่าวและการกระจายเสียงของเทศบาล
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานนิติการ

 • ควบคุมและรับผิดชอบงานนิติการ
 • งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินัจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
 • งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
 • งานจัดทำนิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • อำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ

 • งานสารบรรณ รับ – ส่งหนังสือ และโต้ตอบหนังสือราชการ
 • ควบคุมกำกับดูแลทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวมทั้งการจัดทำทะเบียน การบำรุงรักษา การใช้รวมทั้งการจำหน่ายทรัพย์สิน
 • งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานจัดพิมพ์หนังสือ จัดทำประกาศ คำสั่ง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาหรือผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานจัดทำทะเบียนวันลาของพนักงาน/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
 • เบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน / โอนเงิน / แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย