กองการศึกษา


 1. งานการเจ้าหน้าที่
  • งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา กำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรงโรงเรียน
  • งานเลื่อนระดับ และตำแหน่ง, ปรับวุฒิ เปลี่ยนแปลงวุฒิ
  • งานการสอบแข่งขัน บรรจุแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล การปรับปรุงตำแหน่ง การประกาศกำหนดตำแหน่ง การเปลี่ยนสายงาน
  • งานประกาศเกียรติคุณพนักงานครูเทศบาล
  • งานความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้าง
  • งานมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรในโรงเรียน
  • งานเกษียณอายุราชการ, งานลาออกจากราชการ
  • งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติพนักงานครูเทศบาล ตลอดทั้งการควบคุมเก็บรักษา
  • งานประเมินบุคคล
  • งานสำรวจอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาล จัดทำแบบรายงานแสดงอัตรา กำลัง จ.ท.
  • งานโอน (ย้าย) ย้ายสับเปลี่ยน ของพนักงานครูเทศบาล
  • งานดำเนินงานทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์
  • การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครู พนักงานวิสามัญ ลูกจ้างประจำ
  • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา
  • งานควบคุมวันลาพนักงานกองการศึกษาและพนักงานครูเทศบาล และการขออนุญาตออกนอกเขต
  • การลาศึกษาต่อของพนักงานครูเทศบาล
  • การจ้างลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 2. หน่วยศึกษานิเทศ
  • การวางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ประสานงาน ตรวจสอบและควบคุมดำเนินการทางวิชาการ
  • การประเมินผลการปฏิบัติงานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรการนิเทศและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ
  • การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การนิเทศและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ
  • การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา การทดลอง การวิจัย การวัดและประเมินผล สำรวจตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้น
  • วางแผนปฏิบัติงานจัดทำแผนงาน / โครงการทางวิชาการประจำปีและแผนระยะปานกลาง 5 ปี
  • การจัดประชุม อบรม และสัมมนาทางวิชาการให้กับบุคลากรทางการศึกษา
  • งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
  • งานพัฒนาหลักสูตร วิจัยทางการศึกษา จัดทำเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำราเสริมการสอน ผลิตอุปกรณ์การสอนและสื่อการเรียน ตลอดทั้งการตรวจเอกสารต่าง ๆ ทางวิชาการ ของโรงเรียน
  • งานค้นคว้าทดลองและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ เทคนิควิทยาการใหม่ ๆ ผลงานที่ก้าวหน้า งานค้นคว้าทดลองที่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ
  • ให้บริการทางการศึกษาทั่วไปในการนิเทศ ให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติแนะนำแก้ไขปัญหาทางวิชาการและควบคุมงานวิชาการของโรงเรียน ดูแลจัดเตรียมให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนตลอดทั้งการประสานงานทางวิชาการ
  • รับผิดชอบและออกนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู-อาจารย์ กลุ่มวิชาการตามหลักสูตรทุกกลุ่มประสบการณ์
  • การจัดทำและจัดหาแผนการสอน ตารางสอน กำหนดการสอน ชุดการสอน โครงการสอน ข้อทดสอบ บันทึกการสอน แบบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ แบบเรียน หนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ เอกสารประกอบหลักสูตรอื่น ๆ
  • งานวัดผล ประเมินผล การกำหนดการสอบประจำภาคเรียน ตารางสอบ เสนอแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ และรายงานผลการสอบปลายภาคเรียน และปลายปีการศึกษา
  • จัดทำและรายงานสถิติข้อมูลทางการศึกษา หรือวัดผลการศึกษาของชั้นเรียนประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
  • งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางวิชาการโรงเรียน
  • งานจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ เช่น การประกวดและแข่งขันทางวิชาการ งานวันประถมศึกษา งานจัดนิทรรศการทางการศึกษา งานวันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ
  • สำรวจผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ และชั้นมัธยมศึกษา
  • การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 3. กิจกรรมเด็กเยาวชน
  • สำรวจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียนดำเนินการงานเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น เช่น วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ ฯลฯ รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านต่าง ๆ ของงานกิจกรรมเด็กเยาวชนทุกงาน
  • งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ และเผยแพร่ข่าวสารเอกสารต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
  • จัดทำและดำเนินการโครงการประกวดกิจกรรมเด็กเยาวชน และหรือโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับเยาวชนในเขตเทศบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ดำเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ และประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาประจำปีทุกประเภท
  • จัดทำและดำเนินงานศูนย์เยาวชนเทศบาล ทั้งในด้านการดูแลรักษา จัดหาการใช้
  • ดำเนินงานการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ การตรวจสอบ การนิเทศ ติดตามผล วัดผล ประเมินผลกิจกรรมเยาวชน
  • จัดทำแผนการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาล ไ ว้ตลอดทั้งปี และดำเนินการตามแผน โดยประสานขอความร่วมมือจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ ของการกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน
  • งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการ ศึกษาภาคบังคับ
  • งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชน
  • งานการอบรม และปกครองดูแลและแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชน
  • งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่
  • งานควบคุมและตรวจสอบติดตามผล การวัดผลและประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่
  • งานส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น
  • งานด้านนันทนาการและการกีฬา
  • งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  • งานห้องสมุดเยาวชน
  • งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคนพิการและด้อยโอกาสทางการศึกษา
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 4. งานโรงเรียน
  • งานควบคุม ดูแลโรงเรียนเทศบาล
  • งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
  • งานพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกโรงเรียน
  • งานดูแลจัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
  • งานจัดตั้ง และส่งเสริมสมาคมครู นักเรียนและมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจน
  • การตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียนและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
  • การติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎระเบียบ และนโยบายของทางราชการ อันเกี่ยวกับงานชองโรงเรียน
  • งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน
  • งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างในโรงเรียนกับชุมชน
  • งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมแห่งชาติ
  • งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
  • งานคุรุสภา / งานวันครู
  • งานขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ฯ
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. งานการเงิน
  • จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษา งานบริหารการศึกษางานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานกิจการนักเรียน
  • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินประเภทเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินสวัสดิการ งานบริหารการศึกษางานโรงเรียนประถมศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานนิเทศการศึกษาและงานกิจกรรมเด็กเยาวชนและงานกิจการนักเรียนที่เบิกจากคลังอำเภอพล และคลังเทศบาล
  • จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของงานการบริหารการศึกษา งานโรงเรียนประถมศึกษา และรวบรวมร่างงบประมาณจากงานอื่น ๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
  • การจัดทำรายงานควบคุมการขอรับเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  • การเบิกจ่ายเงินบำนาญของพนักงานครูเทศบาล
  • การจัดทำรายงานสวัสดิการ เงินบำนาญ เพื่อส่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • โอนเงินงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษา
  • ควบคุมเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ
  • งานพัสดุกองการศึกษา เกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 6. งานธุรการ
  • งานสารบรรณ ของกองการศึกษา
  • งานพิมพ์หนังสือราชการทุกประเภทในกองการศึกษา
  • งานปฏิคม ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการ
  • งานรับ - ส่ง หนังสือเวียน ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
  • การรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 7. งานพัสดุ
  • การรายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไป
  • ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไป
  • การรายงานตามแบบ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไป
  • ดำเนินการขออนุมัติการจัดหา การจัดซื้อ การจัดจ้าง เบิก - จ่าย ควบคุมพัสดุที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไป ตามระเบียบ ฯ
  • การรายงานพัสดุ สำรวจทรัพย์สินประจำปี
  • การจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับพัสดุ
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา