กองสวัสดิการสังคม
ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลทั่วไป
     กองสวัสดิการสังคม เป็นส่วนราชการระดับกอง มีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้
 1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  งานพัฒนาชุมชน
  วัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญของงานพัฒนาชุมชน
  งานพัฒนาชุมชนเป็นงานที่มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ตลอดจนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสรุปวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
  • เพื่อให้ระบบการให้บริการและการพัฒนาของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ชุมชนและผู้มาขอรับบริการได้
  • เพื่อให้กระบวนการให้บริการและการพัฒนาสามารถตรวจสอบได้
  • เพื่อให้มีการวางแผน การดำเนินงานที่เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  • เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน แผน กฎระเบียบ ที่ทางราชการกำหนดและเหมาะสมกับภารกิจ
  • เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ และสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
  • เพื่อให้การวางแผนและกำหนดวงเงินงบประมาณประจำปี และการทำแผนงบประมาณ ล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์และแผนงานของหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
  • เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด สามารถบรรลุเป้าหมาย
  • เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน แผนและกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
  • เพื่อให้การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของงานสวัสดิการเด็กและเยาวชนในด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน ให้มีความชัดเจน
  • เพื่อให้รูปแบบโครงสร้างของหน่วยงานเหมาะสมกับภารกิจ
  • เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน แผนและกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
  • เพื่อให้ระบบการรายงาน และติดตามประเมินผลดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. งานธุรการ
  วัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญของงานธุรการ
  • เพื่อให้การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีความชัดเจน รวมทั้งมีการวางแผนดำเนินงานที่เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  • เพื่อให้การจัดโครงสร้างภายในหน่วยงานเหมาะสมกับภารกิจ
  • เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน แผนและกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
  • เพื่อให้ระบบสื่อสารในหน่วยงานมีความเหมาะสม
  • เพื่อให้ระบบสารสนเทศ สามารถใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง
  • เพื่อให้ระบบการรายงาน และติดตามประเมินผล ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้การวางแผนและกำหนดเงินงบประมาณประจำปี และการทำแผนงบประมาณล่วงหน้าสอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงานของหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
  • เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด สามารถบรรลุเป้าหมาย
  • เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ ด้านงบประมาณที่เพียงพอ และถูกต้องสำหรับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน