กองสวัสดิการสังคม
ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม


นส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
ว่าที่ ร.ต.หญิง วิริยา คิ้วไธสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพงศกร รักไทย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางสาวจิตราภา รัตนัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางกานต์ชนก รักศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นส. เบญจมาศ หมื่นยุทธ
พนักงานจ้างเหมา
นส.ณัฐพร วิริยสัจจพงศ์
พนักงานจ้างเหมา
นายสิทธิชัย กองศรี
พนักงานจ้างเหมา
 
นายพรศักดิ์ ชานเรือง
พนักงานจ้างเหมา