หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

หน่วยงานตรวจสอบภายใน


หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
  3. งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
  4. งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
  5. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้
  6. งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
  7. งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
  8. งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
  9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย