เทศบาลเมืองเมืองพล - อีกมุมมองหนึ่งในการก่อสร้างอาคารพานิชย์ 45 คูหา ยกกรรมสิทธิ์ให้เทศบาล

หน่วยงานของเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองพล

งานประจำปี เทศบาลเมืองเมืองพล

กีฬา เทศบาลเมืองเมืองพล

โรงเรียน เทศบาลเมืองเมืองพล

สมาชิก เทศบาลเมืองเมืองพล

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเมืองพล

หน่วยงานในสังกัด เทศบาลเมืองเมืองพล

เกี่ยวกับเทศบาล
 เกี่ยวกับเทศบาล
หน่วยงานของเทศบาล
  1. สำนักปลัดเทศบาล
  2. กองคลัง
  3. กองการศึกษา
  4. กองวิชาการและแผนงาน
  5. กองช่าง
  6. กองสวัสดิการสังคม
  7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  9. สถานธนานุบาล
  10. สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
อัตรากำลัง

อัตรากำลังพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานสถานธนานุบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 60 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 20 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 42 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน
พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 7 คน
พนักงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน
 - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 คน
พนักงานครูเทศบาล จำนวน 143 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 คน
ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 3 คน

 - พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

จำนวน 4 คน
รวมบุคลากร จำนวน 304 คน
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการของเทศบาล
เบอร์ตู้สาขา 043-415091, 043-414091, 043-415260, 043-415257
ปลัดเทศบาล ต่อ 203
หน้าห้องปลัดเทศบาล, งานการเจ้าหน้าที่ ต่อ 202
กองการศึกษา ห้อง ผอ. ต่อ 301
กองการศึกษา ต่อ 302
กองคลัง ห้อง ผอ. ต่อ 101
กองคลัง ต่อ 102, 103
กองช่าง ห้อง ผอ. ต่อ 109
กองช่าง ต่อ 110, 043-415597
กองสาธารณสุขฯ ห้อง ผอ. ต่อ 409
กองสาธารณสุขฯ ต่อ 407, 408
ศูนย์บริการสาธารณสุข ต่อ 406, 043-415261
หัวหน้าสำนักปลัดฯ ต่อ 209
งานธุรการ ต่อ 0, 208, แฟกซ์ 043-414753
งานทะเบียน ต่อ 107
งานป้องกันฯ ต่อ 405, 043-414411
 - สถานีย่อย (ห้าแยก) 043-418816
กองวิชาการ ต่อ 402,404
กองสวัสดิการฯ ต่อ 403,401
ร.ร.เทศบาลพลประชานุกูล 043-414030
ร.ร.เทศบาลหนองแวงฯ 043-414704
ร.ร.เทศบาลศรีเมืองพลฯ 043-414706
สถานธนานุบาล 043-414689
สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ 043-414041
 
เทศบาลเมืองเมืองพล 324 / 1 ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น 40120
043-415091, 043-414091, 043-415260, 043-415257
Hosting By NetRegis.com