ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

สำนักปลัดเทศบาลหน้าที่รับผิดชอบ
 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานสารบรรณของทางเทศบาล
  • งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่การติดต่อ อำนวยการ ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  • งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล
  • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ
  • งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำ คุณประโยชน์
  • งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  • งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน

 2. ฝ่ายอำนวยการ
  2.1 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานบริการงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
  • งานบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายและเลื่อนระดับ
  • งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
  • งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัตินายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง
  • งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
  • งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  • งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
  • งานพัฒนาบุคลากร
  • งานพิจารณาขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
  • งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง
  • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

 3. ฝ่ายปกครอง
  3.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • การแจ้งการเกิด
  • การแจ้งตาย
  • การย้ายออก
  • การย้ายเข้า
  • การแจ้งย้ายปลายทาง
  • การย้ายออก
  • การย้ายเข้า
  • การขอเลขที่บ้าน
  • การขอมีบัตรประชาจำตัวประชาชน
  • บัตรหมดอายุ
  • บัตรหาย
  • การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือบัตรชำรุด

  3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • จัดระเบียบภายในและภายนอกอาคาร เช่น ขจัดสิ่งรกรุงรังให้หมดไป เก็บสิ่งของที่เป็นวัตถุไวไฟไว้อย่างเป็นสัดส่วน รวมถึงการจัดช่องทางไว้เพื่อหนีไฟเป็นทางออกฉุกเฉินภายในบ้าน
  • ตรวจตราซ่อมแซมเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่อาจเป็นบ่อเกิดของไฟไหม้ได้ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องทำความร้อย ฯลฯ ถ้าชำรุดต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
  • เตรียมสารสำหรับดับเพลิงไว้ให้พร้อมรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น น้ำ ทราย หรือเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง รวมถึงวิธีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ