ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

กองคลังการบริหารงาน
 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
  • ควบคุมและรับผิดชอบ ดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวย ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  • รับผิดชอบการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
  • ดูและงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
  • งานตรวจสอบแสดงรายการที่เกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
  • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบพิเศษ
  • งานเกี่ยวกับเงินกู้สวัสดิการของพนักงานเทศบาล
  • งานเกี่ยวกับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
  • งานเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล
  • งานเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล รวมตลอดทั้งการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและจัดทำทะเบียนจ่ายเงินให้ครบถ้วน
  • งานด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  • รับเงินรายได้ทุกประเภท จากเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ทุกคนตามใบนำส่งเงินพร้อมตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ก่อนนำเสนอหัวหน้างานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ตรวจสอบอีกครั้ง นำฝากธนาคารประจำวัน
  • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  • งานด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
  • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กำหนดรหัสพัสดุให้ครบถ้วน ให้ตรงทะเบียน
  • งานด้านการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
  • งานเกี่ยวกับจำหน่ายพัสดุ
  • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 3. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานตรวจสอบและรับรองยอดเงินคงเหลือรายจ่ายตามงบประมาณ ในรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างของทุกหน่วยงานในเทศบาล
  • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  • งานด้านการจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
  • งานด้านการจัดรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
  • การจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีก่อน ๆ โดยเรียงลำดับตามเลขที่เช็คพร้อมเก็บเข้าตู้เอกสาร กรณีมีการยืมฎีกาเบิกจ่ายเงินจะให้ลงในสมุดควบคุมการยืม
  • จัดทำประมาณการรายรับและ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • การจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณและนอกงบประมาณ
  • การจัดทำสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
  • การวางฎีกาเบิกเงินที่คลังอำเภอและคลังจังหวัดหรือการโอนผ่านระบบออนไลท์ธนาคารของรัฐ
  • การจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของกองคลัง ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งประกาศและรายงานตามระเบียบ
  • ตรวจสอบและรับรองยอดเงินคงเหลือ
  • เบิกเช็ค เก็บรักษาเช็ค และสมุดเงินฝากธนาคารไว้ให้ปลอดภัย
  • จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค พร้อมเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินตามระเบียบ
  • จัดทำสุมดเงินสดรับให้เป็นปัจจุบัน
  • จัดทำสมุดเงินสดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
  • จัดทำรายงานสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบันและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน
  • จัดทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด รายงานกระแสเงินสด
  • จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบ รายละเอียดลูกหนี้และรายงานประกอบงบ ฯ
  • สำรวจดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเมื่อครบกำหนด และขอใบรับรองยอดเงินฝากธนาคาร
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 4. งานผลประโยชน์และกิจพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานด้านการวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
  • วางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
  • พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น ๆ
  • พิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
  • ประสานงานกับงานนิติการ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบและไม่ชำระภาษี) โดยเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
  • งานเกี่ยวกับดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดรายได้
  • รับผิดชอบในการรวบรวมใบเสร็จรับเงินที่กำลังใช้อยู่
  • จัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและค่าธรรมเนียม
  • ตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ
  • รับผิดชอบเกี่ยวกับการตีราคาปานกลางที่ดิน และราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร
  • งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
  • การดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานดำเนินการปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินของเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1,2,3,4,5,6,11,12 และ 17)
  • งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
  • งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 4 และ 5)
  • จัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
  • การจัดทำรายงานประจำเดือนและประจำงวดทุก 4 เดือน
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 6. งานที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
  • การออกใบอนุญาตการขอใช้เสียง
  • การออกใบอนุญาตการฆ่าสัตว์
  • ออกหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบ้าน
  • ออกหนังสือรับรองขอหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำประปาของแผงในตลาดสดเทศบาล
  • คำร้องทั่วไป
  • การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ