หน่วยงานในสังกัด
 หน่วยงานในสังกัด

สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล


[ ข้อมูลทั่วไป ] [ บุคลากร ] [ โครงสร้าง ]


ข้อมูลทั่วไป
     มีหน้าที่บริหารจัดการสถานีขนส่ง
 1. การบริหารช่องจอดรถรับส่งผู้โดยสารของรถประจำทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
 2. บริหารพื้นที่จอดรถ
 3. จัดที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
 4. จัดระบบการจารจรภายในสถานี
 5. รักษาความสะอาดในบริเวณสถานี
 6. รักษาความปลอดภัย
 7. ประชาสัมพันธ์และบริการข้อมุลเดินทาง
 8. ควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
 9. จัดให้มีบริการห้องสุขา
 10. จัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดแะเครื่องดื่ม
 11. จัดให้มีบริการรับฝากของ จัดให้มีบริการรถรับจ้าง
 12. จัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระและเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
 13. จัดหา ,ดูแล ,ซ่อมแซม ,บำรุงรักษาอาคารสถานีและวัสดุอุปกรณ์

     หมายเลขโทรศัพท์ สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
     โทรสาร 043-414041
     โทรศัพท์ 043-418830

 
เทศบาลเมืองเมืองพล 324 / 1 ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น 40120
043-415091, 043-414091, 043-415260, 043-415257