ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์


แบบรายงานการจัดอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลสังกัดสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองเมืองพล ปีการศึกษา 2548

หมวดที่ 1 ข้อมูลโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
จำนวนนักเรียนเป็นรายชั้น จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์และจำนวนห้องเรียนจริง
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์ จำนวนห้องเรียนจริง
อนุบาล 1 39 1 2
อนุบาล 2 54 2 2
อนุบาล 3 - - -
รวม 93 3 4
หมวดที่ 2 ข้อมูลโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
จำนวนนักเรียนเป็นรายชั้น จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์และจำนวนห้องเรียนจริง
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์ จำนวนห้องเรียนจริง
ประถม 1 51 2 2
ประถม 2 57 2 2
ประถม 3 54 2 2
ประถม 4 56 2 2
ประถม 5 57 2 2
ประถม 6 48 1 2
รวม 323 11 12
หมวดที่ 3 ข้อมูลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จำนวนนักเรียนเป็นรายชั้น จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์และจำนวนห้องเรียนจริง
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์ จำนวนห้องเรียนจริง
มัธยม 1 26 1 1
มัธยม 2 32 1 1
มัธยม 3 38 1 1
มัธยม 4 - - -
มัธยม 5 - - -
มัธยม 6 - - -
รวม 98 3 3
หมวดที่ 4 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาและครูสนับสนุนการสอน
ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวน ( คน )
1 ผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.รร., ผอ.วิทยาลัย
หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่)
ผอ.ร.ร. 1
2 ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ผช.ผอ.ร.ร. 1
3 ครูสนับสนุนการสอน 17
รวม   19
หมวดที่ 5 ข้อมูลภารโรง
ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวน ( คน )
1 ลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง 1
2 ลูกจ้างที่ใช้งบประมาณของเทศบาลจ้าง
และให้ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง
1
รวม   2