ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

บุคลากรกองการศึกษา


นางอัญชลี จุลหงส์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นายธวัชชัย  กุลวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางศุภลักษณ์ อันพิมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายนพดล เนียมสา
นักสันทนาการ ปฏิบัติการ
     
น.ส.อนิศราพร ธระเสนา
นักจัดการงานทั่วปปฏิบัติการ
น.ส.ศศิวิมล อ้วนภักดี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางดวงกมล พิมพ์วงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายจักรกฤช พิมพ์วงศ
พนักงานจ้าง
นางกัญญาภัค ยนจอหอ
พนักงานจ้าง
นางจรุงพร ธุระทำ
พนักงานจ้าง
นายฉัตรชัย เตรียมวิทยานนท์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศิริรัตน์. จันทร์เวิน
พนักงานจ้าง
นางสาวธัญธิราภรณ์ ไพบูรณ์
พนักงานจ้าง

ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล


นายเกษม อาจเวทย์
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาลพลประชานุกูล
นางนิรมล ศิริหล้า
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลพลประชานุกูล
นายเกษม อาจเวทย์
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลพลประชานุกูล
นางวชิราภรณ์ สิงห์พล
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลพลประชานุกูล
นางรินทนา ดานชัยภูมิ
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลพลประชานุกูล

ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์


นิวัชชัย แก้วน้อย
ผอ. ร.ร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
นายประจงลักษณ์ บัวกลาง
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
นายทนงเดช สิงห์สุวรรณ
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์


นายทวีศักดิ์ อุ่มเกตุ
ผอ. ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์