ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

บุคลากรกองการศึกษา


นางศุภลักษณ์ อันพิมพ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายธวัชชัย  กุลวงษ์
นักวิชาการศึกษา 5
นางศุภลักษณ์ อันพิมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายนพดล เนียมสา
สันทนาการ 5
   
น.ส.อนิศราพร ธระเสนา
เจ้าพนักงานธุรการ 5
นางดวงกมล พิมพ์วงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล


นายสุรชัย โสรินทร์
ผอ.ร.ร.เทศบาลพลประชานุกูล
นางนิรมล ศิริหล้า
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลพลประชานุกูล
นายเกษม อาจเวทย์
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลพลประชานุกูล
นางวชิราภรณ์ สิงห์พล
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลพลประชานุกูล

ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์


(ว่าง)
ผอ. ร.ร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
นายประจงลักษณ์ บัวกลาง
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
นายทนงเดช สิงห์สุวรรณ
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์


นางงามพักตร์ เจริญไวย์
ผอ. ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
นายนิวัชชัย แก้วน้อย
รอง ผอ. ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์