ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล


แบบรายงานการจัดอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลสังกัดสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล ปีการศึกษา 2548

หมวดที่ 1 ข้อมูลโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
จำนวนนักเรียนเป็นรายชั้น จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์และจำนวนห้องเรียนจริง
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์ จำนวนห้องเรียนจริง
อนุบาล 1 81 2 2
อนุบาล 2 138 5 3
อนุบาล 3 - - -
รวม 219 7 5
หมวดที่ 2 ข้อมูลโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
จำนวนนักเรียนเป็นรายชั้น จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์และจำนวนห้องเรียนจริง
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์ จำนวนห้องเรียนจริง
ประถม 1 221 6 6
ประถม 2 215 6 5
ประถม 3 218 6 5
ประถม 4 208 5 5
ประถม 5 220 6 5
ประถม 6 208 5 5
รวม 1,290 34 31
หมวดที่ 3 ข้อมูลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จำนวนนักเรียนเป็นรายชั้น จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์และจำนวนห้องเรียนจริง
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์ จำนวนห้องเรียนจริง
มัธยม 1 104 3 2
มัธยม 2 94 3 2
มัธยม 3 91 3 2
มัธยม 4 - - -
มัธยม 5 - - -
มัธยม 6 - - -
รวม 289 9 6
หมวดที่ 4 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาและครูสนับสนุนการสอน
ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวน ( คน )
1 ผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.รร., ผอ.วิทยาลัย
หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่)
ผอ.ร.ร. 1
2 ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ผช.ผอ.ร.ร. 3
3 ครูสนับสนุนการสอน 48
รวม   52
หมวดที่ 5 ข้อมูลภารโรง
ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวน ( คน )
1 ลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง 3
2 ลูกจ้างที่ใช้งบประมาณของเทศบาลจ้าง
และให้ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง
-
รวม   3