ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์


แบบรายงานการจัดอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลสังกัดสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล ปีการศึกษา 2548

หมวดที่ 1 ข้อมูลโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
จำนวนนักเรียนเป็นรายชั้น จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์และจำนวนห้องเรียนจริง
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์ จำนวนห้องเรียนจริง
อนุบาล 1 60 2 2
อนุบาล 2 79 3 2
อนุบาล 3 - - -
รวม 139 5 4
หมวดที่ 2 ข้อมูลโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
จำนวนนักเรียนเป็นรายชั้น จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์และจำนวนห้องเรียนจริง
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์ จำนวนห้องเรียนจริง
ประถม 1 123 4 3
ประถม 2 95 3 3
ประถม 3 98 3 2
ประถม 4 86 2 2
ประถม 5 84 2 2
ประถม 6 87 2 2
รวม 573 16 14
หมวดที่ 3 ข้อมูลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จำนวนนักเรียนเป็นรายชั้น จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์และจำนวนห้องเรียนจริง
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์ จำนวนห้องเรียนจริง
มัธยม 1 63 2 2
มัธยม 2 79 2 2
มัธยม 3 70 2 2
มัธยม 4 - - -
มัธยม 5 - - -
มัธยม 6 - - -
รวม 212 6 6
หมวดที่ 4 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาและครูสนับสนุนการสอน
ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวน ( คน )
1 ผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.รร., ผอ.วิทยาลัย
หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่)
ผอ.ร.ร. 1
2 ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ผช.ผอ.ร.ร. 1
3 ครูสนับสนุนการสอน 18
รวม   20
หมวดที่ 5 ข้อมูลภารโรง
ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวน ( คน )
1 ลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง 2
2 ลูกจ้างที่ใช้งบประมาณของเทศบาลจ้าง
และให้ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง
-
รวม   2