สำนักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม
กองคลัง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่