เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

599754
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
936
648
2206
590894
23011
21326
599754

Your IP: 34.236.191.0
2024-05-28 23:11

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

 

เทศบาลเมืองเมืองพล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้“เมืองพลเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล”

 

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 28 แนวทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

(1) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
(2) ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3) การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
(4) ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง
(5) ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
(6) การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(7) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
(8) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
(9) ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
(10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

(1) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(3) พัฒนาและเสริมสร้างระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
(4) พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสม
(5) การจัดทำผังเมืองและพัฒนาเมืองน่าอยู่
(6) พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงาน
(7) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการ
(8) ปรับปรุงเทศบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
(2) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์
(3) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(4) ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น
(5) การปรับปรุงและพัฒนารายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

(1) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น
(2) สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม
(3) ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์ให้สวยงาม
(4) ลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม
(5) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม