เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

599745
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
927
648
2197
590894
23002
21326
599745

Your IP: 34.236.191.0
2024-05-28 22:53

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

      ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามกฎหมายอื่น อาทิเช่น พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน เป็นต้น ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองพลได้นำมากำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อที่จะเข้าไปแก้ปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยกำหนดภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองพลเป็น 7 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ ( มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๕๐ (๒) มาตรา ๕๓ (๕) )
  2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ ( มาตรา ๑๖ (๔) )
  3. การสาธารณูปการ ( มาตรา ๑๖(๕) มาตรา ๕๔ (๖) )
  4. การควบคุมอาคาร ( มาตรา ๑๖ (๒๘) )
  5. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ ( มาตรา ๕๓ (๖) )
  6. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ( มาตรา ๕๓ (๗) )
  7. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด ( มาตรา ๑๖ (๓๑) )
 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. การจัดการศึกษา ( มาตรา ๑๖ (๙) )
  2. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ( มาตรา ๑๖ (๑๐) )
  3. การจัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ( มาตรา ๑๖ (๑๓) มาตรา ๕๔ (๑๐) )
  4. การส่งเสริมกีฬา ( มาตรา ๑๖ (๑๔) )
  5. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ( มาตรา ๑๖ (๑๙) )
  6. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ( มาตรา ๕๐ (๔) )
  7. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ( มาตรา ๕๐ (๖) )
  8. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ ( มาตรา ๕๓ (๔) )
  9. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ( มาตรา ๑๖ (๓๑ ) )
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ ( มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๕๔ (๑) )
  2. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ( มาตรา ๑๖ (๑๗) )
  3. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ ( มาตรา ๑๖ (๒๒) มาตรา ๕๓ (๓) )
  4. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ( มาตรา ๑๖ (๓๐) มาตรา ๕๐ (๑) )
  5. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามัย โรงมหรสพและ สาธารณสถานอื่น ๆ ( มาตรา ๑๖ (๒๓) )
  6. การผังเมือง ( มาตรา ๒๖ (๒๕) )
  7. การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย ( มาตรา ๑๖ (๒๙) มาตรา ๕๐ (๕) )
  8. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปสถาน ( มาตรา ๑๖ (๒๐) มาตรา ๕๔ (๒) )
  9. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด ( มาตรา ๑๖ (๓๑) )
 4. ด้านวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ ( มาตรา ๑๖ (๖) มาตรา ๕๐ (๖) )
  2. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน ( มาตรา ๑๖ (๗) )
  3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา ๑๖ (๘) )
  4. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ( มาตรา ๕๔ (๓) )
  5. เทศพาณิชย์ ( มาตรา ๕๔ (๑๒) )
  6. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ( มาตรา ๑๖ (๓๑) )
 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ( มาตรา ๑๖ (๑๘) มาตรา ๕๐ (๓) )
  2. การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ( มาตรา ๑๖ (๓๑) )
  3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ ( มาตรา ๑๖ (๒๗) )
  4. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด ( มาตรา ๑๖ (๓๑) )
 6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ( มาตรา ๑๖ (๑๑) มาตรา ๕๐ (๘) )
  2. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด ( มาตรา ๑๖ (๓๑) )
 7. ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑) )
  2. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๑๕) )
  3. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด (มาตรา ๑๖ (๓๑) )