เทศบาลเมืองเมืองพล

Muangphon Town Municipality

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

089914
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
35
290
1439
87044
810
6941
89914

Your IP: 34.207.247.69
2021-12-04 01:15

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

      ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามกฎหมายอื่น อาทิเช่น พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน เป็นต้น ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองพลได้นำมากำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อที่จะเข้าไปแก้ปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยกำหนดภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองพลเป็น 7 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ ( มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๕๐ (๒) มาตรา ๕๓ (๕) )
  2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ ( มาตรา ๑๖ (๔) )
  3. การสาธารณูปการ ( มาตรา ๑๖(๕) มาตรา ๕๔ (๖) )
  4. การควบคุมอาคาร ( มาตรา ๑๖ (๒๘) )
  5. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ ( มาตรา ๕๓ (๖) )
  6. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ( มาตรา ๕๓ (๗) )
  7. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด ( มาตรา ๑๖ (๓๑) )
 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. การจัดการศึกษา ( มาตรา ๑๖ (๙) )
  2. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ( มาตรา ๑๖ (๑๐) )
  3. การจัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ( มาตรา ๑๖ (๑๓) มาตรา ๕๔ (๑๐) )
  4. การส่งเสริมกีฬา ( มาตรา ๑๖ (๑๔) )
  5. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ( มาตรา ๑๖ (๑๙) )
  6. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ( มาตรา ๕๐ (๔) )
  7. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ( มาตรา ๕๐ (๖) )
  8. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ ( มาตรา ๕๓ (๔) )
  9. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ( มาตรา ๑๖ (๓๑ ) )
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ ( มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๕๔ (๑) )
  2. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ( มาตรา ๑๖ (๑๗) )
  3. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ ( มาตรา ๑๖ (๒๒) มาตรา ๕๓ (๓) )
  4. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ( มาตรา ๑๖ (๓๐) มาตรา ๕๐ (๑) )
  5. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามัย โรงมหรสพและ สาธารณสถานอื่น ๆ ( มาตรา ๑๖ (๒๓) )
  6. การผังเมือง ( มาตรา ๒๖ (๒๕) )
  7. การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย ( มาตรา ๑๖ (๒๙) มาตรา ๕๐ (๕) )
  8. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปสถาน ( มาตรา ๑๖ (๒๐) มาตรา ๕๔ (๒) )
  9. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด ( มาตรา ๑๖ (๓๑) )
 4. ด้านวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ ( มาตรา ๑๖ (๖) มาตรา ๕๐ (๖) )
  2. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน ( มาตรา ๑๖ (๗) )
  3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา ๑๖ (๘) )
  4. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ( มาตรา ๕๔ (๓) )
  5. เทศพาณิชย์ ( มาตรา ๕๔ (๑๒) )
  6. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ( มาตรา ๑๖ (๓๑) )
 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ( มาตรา ๑๖ (๑๘) มาตรา ๕๐ (๓) )
  2. การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ( มาตรา ๑๖ (๓๑) )
  3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ ( มาตรา ๑๖ (๒๗) )
  4. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด ( มาตรา ๑๖ (๓๑) )
 6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ( มาตรา ๑๖ (๑๑) มาตรา ๕๐ (๘) )
  2. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด ( มาตรา ๑๖ (๓๑) )
 7. ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑) )
  2. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๑๕) )
  3. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด (มาตรา ๑๖ (๓๑) )