เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

505129
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
535
655
2529
497552
15079
26198
505129

Your IP: 44.192.20.240
2024-02-21 18:03

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

Name Size
ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณ.pdf
1468 KB
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่.pdf
970 KB
ประกาศ กถ.บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท.pdf
2330 KB
ประกาศ สธ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เปรียบเท.PDF
114 KB
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 1.pdf
1055 KB
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 2.pdf
1197 KB
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 3.pdf
628 KB
ประกาสค่าธรรมเนียม.pdf
1085 KB
พ.ร.ก.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ .pdf
140 KB
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ..pdf
202 KB
พ.ร.บ. ป.ป.ช. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554.pdf
336 KB
พ.ร.บ. ป.ป.ช. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พศ. 2558.PDF
104 KB
พ.ร.บ. ประกอบ รธน.ว่าด้วย ป.ป.ช..pdf
488 KB
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ.pdf
287 KB
พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ.pdf
121 KB
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉ.pdf
266 KB
พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน 2543.pdf
90 KB
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 40 .pdf
139 KB
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึ.pdf
376 KB
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560.pdf
114 KB
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.pdf
116 KB
พ.ร.บ.จัดตั้งและพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) .PDF
69 KB
พ.ร.บ.จัดตั้งและพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไ.PDF
483 KB
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.pdf
128 KB
พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554.pdf
488 KB
พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550.pdf
376 KB
พ.ร.บ.ป.ป.ช. แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554.pdf
488 KB
พ.ร.บ.ปธ.ป.ป.ช.61.pdf
548 KB
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550.pdf
191 KB
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.pdf
201 KB
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไ.pdf
368 KB
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไ.pdf
5936 KB
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.pdf
191 KB
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต.pdf
327 KB
พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 แก.pdf
120 KB
พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538.pdf
120 KB
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ .pdf
260 KB
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริ.pdf
1476 KB
พระราชกฤษฎีกาเครื่องราชดิเรกคุณาภรณ์.pdf
166 KB
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ.pdf
102 KB
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา.pdf
177 KB
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ.pdf
272 KB
ระบียบ มท.ว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาด.pdf
144 KB
ระเบียบ ก.ค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เง.pdf
121 KB
ระเบียบ ก.ค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มกา.pdf
34 KB
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนการปฏิ.pdf
43 KB
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก.PDF
47 KB
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร.pdf
48 KB
ระเบียบ มท. ว่าด้วยกิจการ อปพร. พ.ศ. 2553.pdf
3732 KB
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.pdf
180 KB
ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ฉ.3 พ.ศ. 2543.pdf
56 KB
ระเบียบ มท.การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ .pdf
223 KB
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดตั้งยามท้องถิ่น พ..pdf
118 KB
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอ.pdf
74 KB
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื.pdf
48 KB
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของ อปท. ฉ.pdf
58 KB
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของ อปท.พ..pdf
283 KB
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลื.pdf
74 KB
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม .pdf
334 KB
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไ.pdf
87 KB
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ.pdf
483 KB
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองรา.pdf
108 KB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการ อปพร. .pdf
3732 KB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาส.pdf
3735 KB
ระเบียบการลาของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อ.pdf
75 KB
ระเบียบคณะกรรมการ ปภ.แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใ.pdf
32 KB
ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 2.pdf
4653 KB
ระเบียบค่าเช่าบ้านของ อปท. พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่ม.pdf
645 KB
ระเบียบค่าเช่าบ้านของ อปท. พ.ศ. 2548.pdf
268 KB
ระเบียบค่าเช่าบ้านของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.pdf
116 KB
ระเบียบค่าเช่าบ้านของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559.pdf
60 KB
ระเบียบงานสารบรรณ.pdf
3094 KB
ระเบียบมท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ฉ1-ฉ3.pdf
109 KB
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชก.pdf
199 KB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับี่ ๒) พ.ศ. 2559.pdf
34 KB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี.pdf
98 KB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ.pdf
34 KB
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546.pdf
485 KB
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชก.pdf
349 KB
ระเบียบเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559.pdf
248 KB
ระเบียบเบิกจ่ายเงิน อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558.pdf
108 KB
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒.pdf
582 KB
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน ปี 59.pdf
239 KB
แก้คำผิดระเบียบเบิกจ่ายเงิน อปท. ( ฉบับที่ 3 .pdf
25 KB
แก้ไขคำผิดระเบียบไปราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559.pdf
34 KB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน.pdf
541 KB
กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒.pdf
65 KB
กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน.pdf
63 KB
กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒.pdf
107 KB
กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓.pdf
114 KB
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย.pdf
450 KB
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf
209 KB
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf
4267 KB
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560.pdf
412 KB
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ...pdf
2359 KB
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจาก...pdf
1942 KB
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอก...pdf
1131 KB
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล...pdf
1274 KB
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือก...pdf
359 KB
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน...pdf
2572 KB
การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าส.pdf
708 KB
การจัดตำแหน่งพนักงานเทศบาลเข้าสู่ประเภท.pdf
93 KB
การปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนักปลัดเทศบา.pdf
95 KB
ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน.pdf
141 KB
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสา.pdf
228 KB
ประกาศ ก.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่.pdf
269 KB
ประกาศ ก.ท.จ.ขอนก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่.pdf
3956 KB
ประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อ.pdf
6919 KB
ประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื(1).pdf
6412 KB
ประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื.pdf
1884 KB
ประกาศ ก.ท.จ.ขอแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่.pdf
107 KB
ประกาศ-ก.ท.จ.pdf
8891 KB
ประกาศกำหนดหัวข้อวิสัยทัศน์+และประกาศการ.pdf
889 KB
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล.pdf
144 KB
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบ.pdf
814 KB
ผลการประเมินข้าราชการครูเพื่อเลื่อนสู่ว(1).pdf
279 KB
ผลการประเมินข้าราชการครูเพื่อเลื่อนสู่ว.pdf
257 KB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายก(1).pdf
245 KB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายก.pdf
245 KB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้(1).pdf
1450 KB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้.pdf
1450 KB
ระเบียบจัดงาน2564.PDF
125 KB
หนังสือแจ้งซักซ้อมปรับปรุงตำแหน่งปลัดเท.pdf
140 KB
แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่.pdf
96 KB
แนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบ.pdf
300 KB
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเก.pdf
642 KB
การนำกฏกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร.pdf
78 KB
กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน.pdf
114 KB
ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา.pdf
258 KB