เทศบาลเมืองเมืองพล

Muangphon Town Municipality

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

089969
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
90
290
1494
87044
865
6941
89969

Your IP: 34.207.247.69
2021-12-04 02:31

 

เทศบาลเมืองเมืองพล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้“เมืองพลเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล”

 

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 28 แนวทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

(1) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
(2) ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3) การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
(4) ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง
(5) ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
(6) การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(7) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
(8) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
(9) ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
(10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

(1) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(3) พัฒนาและเสริมสร้างระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
(4) พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสม
(5) การจัดทำผังเมืองและพัฒนาเมืองน่าอยู่
(6) พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงาน
(7) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการ
(8) ปรับปรุงเทศบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
(2) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์
(3) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(4) ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น
(5) การปรับปรุงและพัฒนารายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

(1) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น
(2) สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม
(3) ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์ให้สวยงาม
(4) ลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม
(5) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม