เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 47 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

150296
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
142
345
3050
145571
8517
11744
150296

Your IP: 3.238.180.255
2022-05-28 09:43

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะชุมชนบ้านโนนกล้วยหอม เทศบาลตำบลบ้านแฮด โครงการศึกษาดูงานการจัดขยะมูลฝอยที่ต้นทางในพื้นที่หรือชุมชนจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำความรู้มาใช้บริหารการจัดการขยะต้นทาง และแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste)ภายในชุมชนเขตเทศบาลทั้ง14 ชุมชน โดยมี นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ ชุมชนบ้านโนนกล้วยหอม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยก่อนออกเดินทางผู้ที่ได้ไปกับคณะศึกษาดูงานฯ ได้ผ่านการตรวจ ATK ผลเป็นลบทุกท่าน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.เทศบาลเมืองเมืองพลได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565
เรื่อง ติดตามสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงเปิดเรียน พร้อมกับแนะนำ ที่ปรึกษา,ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ตามลำดับ ดังนี้
1. ท่านศุภลักษณ์ พันแน่น เลขานุการนายกเทศมนตรี
2. ท่านอัจฉรา พุทธพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
3. ท่านรำไพ ศิริจรรยาวัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่เทศบาลเมืองเมืองพลได้รับโอนย้าย ตามลำดับดังนี้
1. ผอ.สมหวัง รอดไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล พลประชานุกูล เดิม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่นอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. ผอ.พัชราณี กิจชมพู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เดิม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
3. หัวหน้าธนิฐา ไอยะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เดิม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
4. คุณอรจิรา ถนอมโกมล ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดิม ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
5.นางสาวเบญจมาส ฝ่ายสงฆ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองพล เดิม สถานธนานุบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น ณ ห้องประชุมอินทนิล
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อมอบนโยบายการษึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ท่านพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกเทศมนตรี ท่านพ.อ.อ.ดุสิต ทะนาฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ท่านปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล และท่านอัญชลี จุลหงส์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองพล ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษา ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)
ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบภายใน และภายนอกสถานศึกษา
ประเด็นที่3 การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
ประเด็นที่ 4 การจัดทำหลักสูตรพิเศษของสถานศึกษา
ประเด็นที่ 5 การดำเนินการโครงการธนาคารโรงเรียน ของสถานศึกษา
ประเด็นที่ 6 การบริหารงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองพล มอบหมายให้ เจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพลแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้สามารถยังใช้ทางผ่านไปมาได้และไม่ให้เกิดอันตรายแก่พี่น้องประชาชน ที่อุโมงค์ลอดทางรถไฟขึ้นไปตำบลเพ็กใหญ่ โดยมีนายเพรช สุพพัตกุล นายอำเภอพล ออกมากำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้า

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพลได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีท่านพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในวันนี้ และต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองเมืองพล และประชาชนในชุมชนหนองแวง 1-4 ร่วมกันดำเนินโครงการผ้าป่าขยะเทศบาลเมืองเมืองพลเพื่อสมทบเข้ากองบุญขยะสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัด หรือกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์) ข้อ 3.2 การจัดการขยะรีไซเคิล ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนและความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการจัดการมูลฝอยจาก แหล่งกำเนิดก่อนนำไปกำจัด ซึ่งเป็นการเอื้อต่อการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสมทบเข้ากองบุญขยะสวัสดิการชุมชน และเพื่อขับ เคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนา"ชุมชนน่าอยู่" และเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป