เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 201 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

296057
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
248
362
849
292456
7616
14173
296057

Your IP: 34.232.62.64
2023-03-21 13:27

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลงานของคณะครูและนักเรียน ที่ได้ดำเนินการในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ชมการแสดงความสามารถของนักเรียนทุกสายชั้น ภายใต้ชื่องาน “พลประชาพอเพียง รักเรียน รักษ์โลก” ทั้งนี้ประธานได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม จำนวน 6 คน และเยี่ยมชมนิทรรศการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย “กิจกรรมปลุกพลังและสร้างความคาดหวังในการอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานฯ และการบรรยายให้ความรู้โดย นายวสันต์ บุญหล้า ปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ในหัวข้อ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ระบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสุขภาพของประเทศ พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมรามราช สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่2 มี.ค 66 เวลา 12.40 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเมืองพลได้รับแจ้งจาก อบต. ลอมคอม ขอสนับสนุนรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าลามทุ่งเข้าโรงเก็บฟาง เขตพื้นที่ อบต.ลอมคอม จึงแจ้งรายงานผู้บังคับบัญชาและได้รับคำสั่งให้นำรถวารี5ออกปฏิบัติงานเข้าระงับเหตุในครั้งนี้
(นโยบายด้านสาธารณภัย ห่วงใยประชาชนโดย นาย กิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองพล)
☎️แจ้งเหตุ-งานบรรเทาสาธารณภัย?
?(043414-111)ตลอด24 ช.ม?‍?

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ และมีความประทับใจต่อสถาบันการศึกษา ภายใต้สโลแกน “ลูกหลานของท่าน คือลูกหลานของเรา” ทั้งนี้ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียน ประกอบด้วย ผลงานด้านวิชาการ ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ผลงานระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผลงานด้านกีฬา สภานักเรียนผู้นำในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง และบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน การเปิดบูธเปิดบ้านวิชาการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระ และชมการแสดงต่างๆ ของนักเรียน ณ โดม อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองเมืองพล การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามมติของสภาเทศบาลเมืองเมืองพล ดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน
2. สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน
3. สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน
4. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน
3.2 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3.3 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.4 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3.5 เรื่องการสรรหา และการเลือกกรรมการ ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
สภาเทศบาลเมืองเมืองพล ขอแจ้งผลการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดฯ และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล จำนวนแห่งละหนึ่งคน ตามมติที่ประชุมสภาฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายพนม ทองดี สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
2. นายธานี แก้วตาบรรเจิด สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
3. นายฤทธิรงค์ จันทร์เปรม สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองประชานุเคราะห์
4. นางดารารัตน์ หวานพิบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล
3.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองเมืองพลระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 4.1 เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2566 - สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
สภาเทศบาลเมืองเมืองพล ขอแจ้งการการมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวนสองคน ตามมติที่ประชุมสภาฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายประสาร พัฒมะณี สมาชิกสภาเทศบาล
2. นางบังอร มโนกัลยา สมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ได้เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ตระหนักให้ความสำคัญในการสืบสานสร้างสรรค์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย อีกทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยองค์ความรู้ ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดขอนแก่นออกมาประเมินสถานศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิชาการ ผลงานของนักเรียน ชมฐานการเรียนรู้ ทั้ง 12 ฐานการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล