เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

599728
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
910
648
2180
590894
22985
21326
599728

Your IP: 34.236.191.0
2024-05-28 22:10
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ดำเนินตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 2 ท่าน
1.1.1 นางอัจฉรา พุทธพงษ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
1.1.2 นายชาญทอง โพธิ์พล ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
1.2 แนะนำพนักงานที่โอน (ย้าย) มาใหม่ จำนวน 2 ท่าน
1.2.1 นางณัฐฐานันท์ ร่มกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
1.2.2 นางสาวนิติยา ปักนอก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1.3 เรื่อง สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข (ครั้งที่ 5/2567)
1.4 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
- สรุปผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- สรุปผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)
1.5 เรื่อง สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข (ครั้งที่ 6/2567)
1.6 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566
- สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567
- สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา
3.1 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
เมืองพล เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...
3.2 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีกันเงินไว้จ่ายในปีถัดไป)
2/3.3. ญัตตินายกเทศมนตรี…
3.3. ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 3.4 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วม การประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่และสนทนากลุ่ม การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทโดดเด่น โดยมีนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม 1. อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท
2. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองเมืองพล ได้กำหนดจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เพื่อมอบให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ได้ทำการมอบวัสดุอุปกรณ์ด้านการจัดการจราจร และเงินอุดหนุนสมาคมกู้ภัยเมืองพล หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สมาคม วี.อาร์. กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล งบประมาณประจำปี 2567 โดยมีนายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ นายอำเภอพล เป็นประธานในการส่งมอบ เนื่องจากสถานีตำรวจภูธรพลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ ในการปฏิบัติด้านการจัดการจราจรโดยตรง ซึ่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการจราจรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงได้แจ้งขอรับการสนับสนุนกับทางเทศบาลเมืองเมืองพล จำนวน 9 รายการ ดังนี้
1. แผงกั้นจราจรจำนวน 25 แผง
2. เสื้อกันฝน 20 ตัว
3. กรวยยาง 40 ตัว
4. กระบองไฟ 20 อัน
5. สีน้ำมันสีขาว ขนาด 3.785 ลิตร จำนวน 20 กระป๋อง
6. สีน้ำมันสีแดง ขนาด 3.785 ลิตร จำนวน 10 กระป๋อง
7. สีน้ำมันสีเหลือง ขนาด 3.785 ลิตร จำนวน 10 กระป๋อง
8. สีน้ำมันสีดำ ขนาด 3.785 ลิตร จำนวน 10 กระป๋อง
9. ทินเนอร์จำนวน 6 ปิ๊บ
ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล ชั้น 1
วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเมืองพล นำรถบรรทุกน้ำ วารี 5 จากสถานีดับเพลิงศูนย์ราม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว เข้าระงับเหตุเพลิงลามทุ่ง บริเวณรอยต่อบ้านเก่างิ้ว-หนองฉันเพล ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
(นโยบายด้านสาธารณภัย ห่วงใยประชาชนโดย นาย กิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองพล)
☎️แจ้งเหตุ-งานบรรเทาสาธารณภัย?
?(043414-111)ตลอด24 ช.ม?‍?
วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา เตรียมเวชวุฒิไกร รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอพล และหัวหน้าส่วนราชการ นำข้าวกล่องจำนวน 80 กล่อง มอบให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากร โรงพยาบาลพล เป็นขวัญกำลังใจแพทย์ พยาบาล ที่จะให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องในวันที่ 26, 27 และ 28 เมษายน 2567 โดยรับบริการประชาชนประมาณ 200-250 คน
ณ โรงพยาบาลพล ทั้งนี้เพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแรกและเข้าถึงกระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่อไป