ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

โครงสร้างสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
หัวหน้าหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น


 

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองพล


 

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองพล
ผู้จัดการ และ พนักงานสถานธนานุาล