ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองพล


บุคลากรสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองพล


นายวิเชียร ลุนใต้
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองพล
นายเดชาวัต กุลวิเศษ
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองพล
 นายสมศักดิ์ ไผ่ผาด
ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว
 
นางสาวภัควรินทร์ ลักษณะเศรษฐ
พนักงานบัญชี
น.ส.สุพรรัตน์ รักคงแก้ว
พนักงานรักษาของ
นายพลพัฒน์ ลักษมีเศรษฐ
พนักงานเขียนตั๋ว
นายจิรพงศ์ อ่อนขาว
พนักงานทะเบียน