ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 

นางสุจิตรา สายแก้ว
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาววนิดา คงแสง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางมธุรส พฤกษา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางอมรินทร ประสิทธิสาร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายสุริยา สารินทร์
สัตว์แพทย์ ปฏิบัติการ

 

นายบุญธรรม แสงรัมย์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
น.ส พณณกร ล้นศรี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางจรัสโฉม พิมพ์วงศ์
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นายปรีดา เพียนอก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน