ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


หน้าที่และความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 1. งานธุรการ
  • งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
  • งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  • งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งาน รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  • งาน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาหรือผู้ทำคุณประโยชน์
  • งาน การลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ ของพนักงาน/ลูกจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งาน จัดทำฏีกาเบิก-จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล และนอกงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานจัดทำการโอนงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานควบคุมการเบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาเทศบาล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
  • งานการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งในและนอกสถานที่
  • งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  • งานจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ
  • งานควบคุมและจัดทำเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของศูนย์บริการสาธารณสุข
  • งานควบคุมการรับและการเบิก-จ่ายเวชภัณฑ์
  • งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาล
  • งานควบคุมการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 3. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • งานสุขาภิบาลอาหาร และงานตลาดสดน่าซื้อ
  • งานเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร
  • งานสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผมเสริมสวย
  • งานการสำรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะการประกอบกิจการเข้าข่ายต้องควบคุมตามเทศบัญญัติ การทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบให้มาขอใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
  • งานการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลของสถานประกอบการตามเทศบัญญัติ
  • งานการประเมินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ของสถานประกอบการตามเทศบัญญัติ
  • งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ปฏิบัติถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
  • งานควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
  • งานอาชีวอนามัย
  • งานสัตวแพทย์
  • งานโรงฆ่าสัตว์
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 4. งานรักษาความสะอาด
  • งานกวาดถนนและสถานที่สาธารณะตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
  • งานเก็บขนขยะมูลฝอยตามถนน ตรอก ซอย สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
  • งานการจัดทำแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานรักษาความสะอาดและขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งขออนุมัติซ่อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
  • งานระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
  • งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข ประสานแผนการปฏิบัติงาน นิเทศและติดตามประเมินผล งานด้านสาธารณสุข
  • งานเกี่ยวกับการเผยแพร่ ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข การจัดทำและเก็บรวบรวม เอกสารเผยแพร่ด้านสาธารณสุข
  • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • งานการกวาดล้างและลอกท่อระบายน้ำ
  • งานเฉพาะกิจ
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 5. งานส่งเสริมสุขภาพ
  • งานอนามัยโรงเรียน
  • งานอนามัยแม่และเด็ก
  • งานวางแผนครอบครัว
  • งานสาธารณสุขมูลฐาน
  • งานโภชนาการ
  • งานสุขภาพจิต
  • งานทันตสาธารณสุข
  • งานสุขศึกษา
  • งานนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.)
  • งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 6. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล
  • งานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาล
  • งานควบคุมแผนและพาหนะนำโรค
  • งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย