การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/structure.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 “เมนูหลัก” ในหัวข้อ “โครงสร้างเทศบาล”

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/คณะผู้บริหาร.html

http://www.muangphon.go.th/th/หัวหน้าส่วนราชการ.html


คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 เมนูหลัก ในหัวข้อ"คณะผู้บริหาร" URL ที่ 3 “เมนูหลัก” ในหัวข้อ “หัวหน้าส่วนราชการ"

O3 อำนาจหน้าที่

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/authority.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 เมนูหลัก ในหัวข้อ "อำนาจหน้าที่"


O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/plan5_2561-2565_tmp.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)"


O5 ข้อมูลการติดต่อ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ติดต่อเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/th/map.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ติดต่อเทศบาล” URL ที่ 3 Headline “เกี่ยวกับเทศบาล” ในหัวข้อ “แผนที่เขตเทศบาล"


O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง.html

http://www.muangphon.go.th/law/พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “เมนูหลัก”ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง" เช่น URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ"


ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประชาสัมพันธ์.html

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/กิจกรรม.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์" URL ที่ 3 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “กิจกรรม"

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/webboard/

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “บริการประชาชน”ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนความคิดเห็น"


O9 Social Network

http://www.muangphon.go.th/th/

https://line.me/R/ti/p/%40941kpzcm

https://www.facebook.com/mmphon

https://www.facebook.com/messages/t/211087798967399

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Branner “Social Network”ปรากฏอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างของหน้าเว็บไซต์หลัก ช่องที่ 1 Line เทศบาลเมืองเมืองพล URL ที่ 3 ช่องที่ 2 Facebook Fanpage เทศบาลเมืองเมืองพล URL ที่ 4 ช่องที่ 3 กล่องข้อความเทศบาลเมืองเมืองพล URL ที่ 5 ช่องที่ 4 ช่อง Youtube เทศบาลเมืองเมืองพล

 

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001791.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น" URL ที่ 3 แสดงข้อมูลแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565


O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001900.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล”ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ช่วง 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/tracking-report-2563.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น"URL ที่ 3 แสดงข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ.2563

 

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/มาตรฐานการปฏิบัติงาน.html

http://www.muangphon.go.th/manual/manual-work-document.pdf

http://www.muangphon.go.th/manual/manual-lend-asset.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน"เช่น URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "คู่มืองานสารบรรณ" URL ที่ 4 แสดงข้อมูล "การยืมใช้ทรัพย์สินราชการ"


การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/people.html

http://www.muangphon.go.th/people/ta000.pdf

http://www.muangphon.go.th/people/se000.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “บริการประชาชน” ในหัวข้อ “คู่มือประชาชน"เช่น URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์" URL ที่ 4 แสดงข้อมูล "การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์"


O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001881.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001882.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001883.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001884.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001885.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001886.pdf

 

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3,4,5,6,7,8 แสดงข้อมูล "รายงานสรุปยอดการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2565"

 


O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001839.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/report_childrens_day.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/report_new_year.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001839.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “รายงานผลการปฏิบัติงาน" URL ที่ 3 ,4,5 แสดงข้อมูล แสดงข้อมูล รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/บริการ-e-service.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Banner “e-service”

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/budget2565.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "แผนการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเมืองพล ทีมีระยะ 1 ปี


O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001856.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001857.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล”หัวข้อย่อย “ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3,4 แสดงข้อมูล "รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2


O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001851.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001858.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001801.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงช่องทางหัวข้อ "ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3,4,5 แสดงข้อมูล "รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/จัดซื้อจัดจ้าง.html

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000913.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000919.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้าง"URL ที่ 3,4 แสดงข้อมูล "ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเพิ่มเติม"

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/จัดซื้อจัดจ้าง.html

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000960.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000963.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้าง"URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยรามราช 1 และซอย รามราช 2 ด้วยระบบ (e-bidding) URL ที่ 4 แสดงข้อมูล "ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 2 "

 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/จัดซื้อจัดจ้าง.html

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000921.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000925.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000931.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000959.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000953.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000955.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้าง" URL ที่ 3,4,5,6,7,8 แสดงข้อมูล "สรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563-เดือนมีนาคม 2565"


O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/จัดซื้อจัดจ้าง.html

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000916.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้าง"URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2563"

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/person_plan_2565.pdf

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001862.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น"URL ที่ 3 แสดงช้อมูล "แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565" URL ที่ 4 Headline “ข่าวสารเทศบาล”ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล" URL ที่ 5 แสดงข้อมูล "นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีผลบังคับใช้ใน ปี พ.ศ.2565


O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประชาสัมพันธ์.html

http://www.muangphon.go.th/th/ประชาสัมพันธ์/217-โครงการอบรมด้านระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติและจริยธรรม-ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline "ข่าวสารเทศบาล" ในหัวข้อ"ประชาสัมพันธ์" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "โครงการอบรมด้านระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติและจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล" ประจำปี พ่.ศ.2565


O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง.html

http://www.muangphon.go.th/law/ประกาศ%20ก.ถ.%20เรื่อง%20กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf

http://www.muangphon.go.th/law/ประกาศ%20ก.ถ.%20เรื่อง%20กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf

http://www.muangphon.go.th/law/ประกาศ%20ก.ถ.%20เรื่อง%20กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf

http://www.muangphon.go.th/law/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์%20และวิธีการประเมินผล...pdf

http://www.muangphon.go.th/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์%20และเงื่อนไขการคัดเลือก...pdf

http://www.muangphon.go.th/law/ประกาศ%20ก.ถ.%20เรื่อง%20กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “เมนูหลัก”ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง" URL ที่ 3,4,5,6,7,8 แสดงข้อมูล หัวข้อ "การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร" และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001863.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” URL ที่ 3 แสดงหัวข้อ “ประกาศเทศบาล"ปรากฏข้อมูลในบริเวณส่วนด้านล่างของหน้าเว็บไซต์หลักเป็นการแสดงข้อมูล URL ที่ 4 แสดงข้อมูล "รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/มาตรฐานการปฏิบัติงาน.html

http://www.muangphon.go.th/manual/manual-manage-complain.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน"URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "แนวจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต"

 


O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/corrupt/

http://www.muangphon.go.th/mail2/

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 แบนเนอร์ "คลิ๊กที่นี่ แจ้งเรื่องร้องเรียน" URL ที่ 3 แบนเนอร์ "ร้องเรียนร้องทุกข์สายตรงนายก"


O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001852.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001853.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001854.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline "ข่าวสารเทศบาล" ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล"URL ที่ 3 แสดงข้อมูลรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2565 และประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2565 URL ที่ 4 แสดงข้อมูล"รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในรอบหกเดือน" URL ที่ 5 แสดงข้อมูล "ประกาศเรื่องสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2565)


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/webboard/

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “บริการประชาชน” ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนความคิดเห็น" จะปรากฏตำแหน่ง Web board


O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001859.pdf

http://www.muangphon.go.th/th/จดหมายข่าว/185-จดหมายข่าว-256502.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล" เช่น URL ที่ 3 "แสดงข้อมูล โครงการ สัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล " URL ที่ 4 แสดงข้อมูล "จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเมืองพล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับ 97/26 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประชุมเพื่อหารือความเห็นโครงการก่อสร้างถนน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001803.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล”ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน"


O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประชาสัมพันธ์.html

http://www.muangphon.go.th/th/ระชาสัมพันธ์/220-ระกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน-เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "กิจกรรมประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001898.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ "ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 ปรากฏข่อมูล ผลการประเมินความเสี่ยง พ.ศ..2565

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001893.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในปี พ.ศ.2565

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประชาสัมพันธ์.html

http://www.muangphon.go.th/th/ประชาสัมพันธ์/220-ระกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน-เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ.html

http://www.muangphon.go.th/th/จดหมายข่าว/185-จดหมายข่าว-256502.html

http://www.muangphon.go.th/th/จดหมายข่าว/184-จดหมายข่าว-256501.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "กิจกรรมประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส URL ที่ 4 "กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" URL ที่ 5 "กิจกรรมฺ Big cleaning Day"

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/action-plan-protect-4y_61_64.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี" (พ.ศ.2561 - 2565)


O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001890.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565


O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001891.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ "ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 "รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ของปี พ.ศ.2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001866.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001864.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001865.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001867.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001868.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001869.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001870.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ "ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 ข้อมูล "รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองเมืองพล URL ที่ 4 ข้อมูล "มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง" URL ที่ 5 ข้อมูล "มาตรการผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน URL ที่ 6 ข้อมูล "มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ" URL ที่ 7 ข้อมูล "มาตรการป้องกีนการรับสินบน" URL ที่ 8 ข้อมูล "มาตการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม URL ที่ 9 ข้อมูล "มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่"

 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001887.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ "ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 ปรากฏข้อมูล รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2565