กิจกรรม สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

กิจกรรม สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
       เมื่อวันที่ 1 ธค.61 เวลา 09.00 น. นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา”สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดย สภ.พล ได้กำหนดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความรักและปกป้องสถาบันและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะโดยส่วนรวม

โดนมีนายไพโรจน์ รังสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเมืองพล พร้อมผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน.ส่วนราชการ/ขรก. ตำรวจ/เทศบาลเมืองเมืองพล /ผู้นำชุมชน/กำนัน,ผญบ. ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล/และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอพล จำนวนกว่า 600 คน ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมปล่อยปลา จำนวน 25,000 ตัว ทำความสะอาด พร้อมปรับสภาพภูมิทัศน์ โดยรอบบึงละเลิงหวายอำเภอพล