วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีนายพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายในการเข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่ บ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกกัญชา โดยนายกุญช์กฤษฏิ์ พันทา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ และรับฟังการบรรยาย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนกับการเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกกัญชาพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ โดย นายวุฒิชัย ม่วงใหม่ ผู้ใหญ่บ้านโสกจาน อีกทั้งฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชามาทำน้ำมันเหลือง และขี้ผึงน้ำมันกัญชา โดย นางบัวพัฒน์ พิเชฐพงษ์วิมุติ