วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และนำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโลก ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2565 ของกระทรวงมหาดไทย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกันแสดงพลังกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด