วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะชุมชนบ้านโนนกล้วยหอม เทศบาลตำบลบ้านแฮด โครงการศึกษาดูงานการจัดขยะมูลฝอยที่ต้นทางในพื้นที่หรือชุมชนจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำความรู้มาใช้บริหารการจัดการขยะต้นทาง และแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste)ภายในชุมชนเขตเทศบาลทั้ง14 ชุมชน โดยมี นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ ชุมชนบ้านโนนกล้วยหอม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยก่อนออกเดินทางผู้ที่ได้ไปกับคณะศึกษาดูงานฯ ได้ผ่านการตรวจ ATK ผลเป็นลบทุกท่าน