วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.เทศบาลเมืองเมืองพลได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565
เรื่อง ติดตามสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงเปิดเรียน พร้อมกับแนะนำ ที่ปรึกษา,ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ตามลำดับ ดังนี้
1. ท่านศุภลักษณ์ พันแน่น เลขานุการนายกเทศมนตรี
2. ท่านอัจฉรา พุทธพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
3. ท่านรำไพ ศิริจรรยาวัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่เทศบาลเมืองเมืองพลได้รับโอนย้าย ตามลำดับดังนี้
1. ผอ.สมหวัง รอดไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล พลประชานุกูล เดิม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่นอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. ผอ.พัชราณี กิจชมพู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เดิม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
3. หัวหน้าธนิฐา ไอยะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เดิม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
4. คุณอรจิรา ถนอมโกมล ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดิม ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
5.นางสาวเบญจมาส ฝ่ายสงฆ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองพล เดิม สถานธนานุบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย