วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น ณ ห้องประชุมอินทนิล
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อมอบนโยบายการษึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ท่านพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกเทศมนตรี ท่านพ.อ.อ.ดุสิต ทะนาฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ท่านปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล และท่านอัญชลี จุลหงส์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองพล ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษา ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)
ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบภายใน และภายนอกสถานศึกษา
ประเด็นที่3 การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
ประเด็นที่ 4 การจัดทำหลักสูตรพิเศษของสถานศึกษา
ประเด็นที่ 5 การดำเนินการโครงการธนาคารโรงเรียน ของสถานศึกษา
ประเด็นที่ 6 การบริหารงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา