วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพลได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีท่านพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในวันนี้ และต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้