วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองเมืองพล และประชาชนในชุมชนหนองแวง 1-4 ร่วมกันดำเนินโครงการผ้าป่าขยะเทศบาลเมืองเมืองพลเพื่อสมทบเข้ากองบุญขยะสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัด หรือกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์) ข้อ 3.2 การจัดการขยะรีไซเคิล ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนและความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการจัดการมูลฝอยจาก แหล่งกำเนิดก่อนนำไปกำจัด ซึ่งเป็นการเอื้อต่อการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสมทบเข้ากองบุญขยะสวัสดิการชุมชน และเพื่อขับ เคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนา"ชุมชนน่าอยู่" และเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป