วันที่18 พฤษภาคม 2565 เวลา09.00-16.00 น. งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตเทศบาลฯ พร้อมทั้งแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการด้วย