วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มภัย อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 เทศบาลเมืองเมืองพล นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมสุจริตหลัก ธรรมาภิบาลในองค์กร การต่อต้านการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองพล ให้ตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัญหาคอร์รัปชั่นรูปแบบหนึ่ง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 (สำนักงาน ปปท.เขต 4) คือ นายยงค์ยุทธ บวรธนเรืองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องการการทุจริตในภาครัฐ และ นายไพรัตน์ ปัจจะวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม