วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายพงษ์ธรรม ธระเสนารองนายกเทศมนตรีเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด ในการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมรับการอบรม สำหรับวัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี จงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ