วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมกับ พ.อ.อ.ดุสิต ทะนาฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายฤทธิรงค์ จันทร์เปรมท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายภาณุวัฒน์ ประจุดทะเน ผู้อำนวยการกองช่าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้รับจ้าง ร่วมกับประธานชุมชนและชาวชุมชน บขส.มิ่งเมือง ณ ที่ทำการชุมชน บขส มิ่งเมือง เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในบริเวณสถานีขนส่ง เทศบาลเมืองเมืองพล ให้มีประสิทธิภาพรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการให้มีความสะดวกปลอดภัย และชี้แจงแนวทางการก่อสร้างของผู้รับจ้างที่จะเข้ามาดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้าง และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา อย่างบูรณาการร่วมกัน