วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬาอำเภอพล เทศบาลเมืองเมืองพล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอพล เทศบาลเมืองเมืองพล และโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้ร่วมการจัดแข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น “เมืองพลคัพ” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 – 26 ธันวาคม 2564 การแข่งขันแบ่งออกเป็น จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.ประชาชนทั่วไป จำนวน 24 ทีม 2.รุ่น VIP ทั่วไป อายุ 40 ขึ้นไป จำนวน 16 ทีม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองหน้าอยู่และน่าลงทุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมี นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพล คณะกรรมการจัดแข่งขัน ฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น "เมืองพลคัพ" ประจำปี 2564 ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ต่อจากนั้นเป็นการแข่งขันของทีม ฟุตบอล VIP อำเภอพล
เทศบาลเมืองเมืองพลขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้