การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง เพื่อพิจารณา ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ จำนวน 9 โครงการ
เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา
เรื่อง สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เรื่อง สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
และสรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองเมืองพล
เรื่อง สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเดิม ครั้งที่ 1/2565
เรื่อง สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565