วันที่ 27 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต
แด่ พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานสถานธนานุบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และต้องเกษียณราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำนวน 8 ราย ดังนี้
1. นางพวงพยอม สินพานิช พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) กองคลัง
2. นางรัตนาภรณ์ ปัตตาเน พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
3. นางขวัญใจ แข้นา พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
4. นางสาวกันตยา ประภาการ พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
5. นางพรทิพย์ พลธงชัยสวัสดิ์ พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลศรีเมือพลประชานุเคราะห์
6. นางเดือนนภา ไทยทอง พนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งพนักงานทะเบียน สถาน ธนานุบาล เทศบาลเมืองเมืองพล
7. นายสมพร จันทร์จิตต์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนสวน งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง
8. นายสุรศักดิ์ สีดาผัน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งานธุรการ กองช่าง
โดยการจัดงานได้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต
แด่ พนักงานที่เกษียณอายุราชการ ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี