ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมการ การประชุมรับการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564
“ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Zoom meeting)