วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา13.30 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองช่าง ได้นัดประชุม
เจ้าของที่ดินและบ้านในซอยข้างอัยการ เพื่อหารือ. ความเห็นโครงการก่อสร้างถนน. จาก
การประชุมผลสรุปคือให้ดำเนินการตามงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนปี 64. /ต่อไปไม่มี
การแก้ไขแบบแปลน. ทางกองช่างจะเร่งขออนุมัติดำเนินการโดยด่วนต่อไป