วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองช่าง ร่วมกับ อบต.ลอมคอม
ได้ร่วมกันซ่อมแซมพื้นผิวถนนในเบื้องต้นบริเวณจุดตัดทางข้ามทางรถไฟที่เป็นหลุม ทั้ง
2 จุด เพื่อที่ให้ผู้ขับขี่รถได้ใช้ทางสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น ตามคำร้องขอของประชาชน