วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาลฯ
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองคลัง กองช่าง
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ อาคารพาณิชย์
ของเทศบาล ซอยด้านข้างโรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ เพื่อต่อไปจะทำการปรับปรุงพื้นที่
ดังกล่าวให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น