วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:30น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาลฯ
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้มอบหมายให้นายวสันต์ บุญหล้า ปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้
มอบเงินช่วยเหลือ ที่เจ้าหน้าเทศบาลเมืองเมืองพลได้ร่วมกันบริจาค จำนวนเงิน 12,404 บาท
ให้แก่มารดาของผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลจากเหตุการณ์
จมน้ำ ณ บึงละเลิงหวาย