ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมรามราช
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินการ พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA) ประจำปี 2564