วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองช่าง
-งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ ได้ทำการ ต่อสายเมนไฟฟ้าสาธารณะสี่แยกตลาดเก่า
ติดตั้งโคมไฟโคมไฟ LED 150 วัตต์ติดสี่แยกพรทิพย์การแว่น(แทนหลอดแสงจันทร์)
-งานสาธารณูปโภค ได้ออกซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ
#เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล