ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล โดยกำหนด
วันเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมคุ้มภัย
ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันสุดท้ายของการรับสมัคร
เขตที่ 1 มีผู้มาสมัคร 0 ราย (รวมผู้สมัครตลอดระยะเวลารับสมัคร จำนวน 9 ราย)
เขตที่ 2 มีผู้มาสมัคร 0 ราย (รวมผู้สมัครตลอดระยะเวลารับสมัคร จำนวน 7 ราย)
เขตที่ 3 มีผู้มาสมัคร 0 ราย (รวมผู้สมัครตลอดระยะเวลารับสมัคร จำนวน 8 ราย)
#มีผู้มาสมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย (รวมผู้สมัครตลอดระยะเวลารับสมัคร จำนวน 3 ราย)
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น และจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล และ
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลตามลำดับต่อไป