ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล โดยกำหนดวัน
เลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมคุ้มภัย
ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้มาสมัครสมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ 1 มีผู้มาสมัคร 1 ราย
เขตที่ 2 มีผู้มาสมัคร 0 ราย
เขตที่ 3 มีผู้มาสมัคร 0 ราย
มีผู้มาสมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 0 ราย ทางเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น
และจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองเมืองพล และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลตามลำดับต่อไป