ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
โดยกำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่
8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้มาสมัครสมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ 1 มีผู้มาสมัคร 1 ราย
เขตที่ 2 มีผู้มาสมัคร 0 ราย
เขตที่ 3 มีผู้มาสมัคร 0 ราย
มีผู้มาสมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 0 ราย ทางเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติ
ในเบื้องต้น และจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลตามลำดับต่อไป